ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Recombination Excision Circle (KREC) Immunoglobulin Gene Rearrangement Mechamism and Importance in Transplants [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(2): 59-66 | DOI: 10.5222/TJI.2021.40085

Recombination Excision Circle (KREC) Immunoglobulin Gene Rearrangement Mechamism and Importance in Transplants

Zeynep Akbulut1, Gulderen Yanikkaya Demirel2
1Cancer and Stem Cell Research Center, Maltepe University, Istanbul, Turkey
2Department of Immunology, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Kappa deleting recombination excision circle (KREC) is a molecular structure that occurs as a result of the specific response of B lymphocytes to protect the immune system against a wide variety of antigens and is considered to be an indicator of early immune response, especially in immunodeficiency disease patients. KREC can be measured with molecular analysis methods to show B cell output from the bone marrow and there has been an increase in clinical studies on the subject recently. This review is focused on explaining the mechanism of KREC occurrence, the importance of KREC measurement and its role in the treatment of diseases.

Keywords: kappa deleting recombination excision circle, B lymphocytes, immunoglobulin gene rearrangement, genomic recombination

Kappa Hafif Zinciri Dairesel Kesip Çıkaran İmmünglobulin Gen Yeniden Düzenlenme Mekanizması ve Transplantasyonlardaki Önemi

Zeynep Akbulut1, Gulderen Yanikkaya Demirel2
1Maltepe Üniversitesi, Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, İmmunoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

Kappa hafif zinciri dairesel kesip çıkaran immünglobulin gen yeniden düzenlenme mekanizması (Kappa deleting recombination excision circle-KREC), B lenfositlerinin, çok farklı çeşitlilikteki antijenlere karşı immün sistemi korumada göstermiş oldukları özgül yanıt sonucunda meydana gelen moleküler bir yapı olup, özellikle immün yetmezliği olan hastalarda erken immün yanıtın göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Kemik iliğinden B hücresi çıkışını göstermek için moleküler analiz yöntemleri ile KREC ölçümü yapılabilmekte ve konu ile ilgili klinik çalışmalarda son yıllarda artış görülmektedir. Bu derleme, KREC’in oluşum mekanizması, KREC ölçümünün önemi ve hastalıkların tedavisindeki yerinin ne olduğunu açıklamaya odaklanmıştır

Anahtar Kelimeler: kappa hafif zincir, B lenfositler, immünglobulin gen yeniden düzenlenme, genetik rekombinasyon

Zeynep Akbulut, Gulderen Yanikkaya Demirel. Recombination Excision Circle (KREC) Immunoglobulin Gene Rearrangement Mechamism and Importance in Transplants. Turk J Immunol. 2021; 9(2): 59-66

Corresponding Author: Gulderen Yanikkaya Demirel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale