ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Anti-Inflammatory Effects of the Nutrition Bio-Shield (NBS) Supplement Intake on Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rat [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 95-101 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.03522

The Anti-Inflammatory Effects of the Nutrition Bio-Shield (NBS) Supplement Intake on Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rat

Mehrdad Mosadegh1, Aref Khalkhali2, Yasaman Sadeghi3, Yousef Erfani4
1Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Science, Faculty of Biology, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran and MAHAK Hematology Oncology Research Center (MAHAK-HORC), MAHAK Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Objective: The immunological characteristics of rheumatoid arthritis (RA) have led to the use of a wide range of immunosuppressive agents in its treatment procedure; however, the available treatments tend to be merely alleviative in many cases. In this respect, this study attempts to assess the therapeutic potential of the nutrition bio-shield (NBS) supplement, which has inhibitory effects on lymphocytes in the treatment of RA.
Materials and Methods: In this study, 25 male Wistar rats were induced by RA using Freud’s complete adjuvant. Out of these rates, 15 were orally treated by NBS supplement at relevant concentrations (12.5, 25, and 50 mg/kg) for 30 days. Then, blood samples were obtained from all the cases in order to evaluate the serum levels of rheumatoid factor (RF), erythrocyte sedimentation rate (ESR), and C-reactive protein (CRP).
Results: Obtained results indicated that when rats were treated with the supplement, the serum levels of ESR and CRP, i.e. two indicators of the inflammatory responses, significantly declined compared to the control group. Noticeably, it was found that the supplement successfully restored the level of RF to the normal level in all of the treated rats, with the maximal effects observed at 50 mg/kg (p<0.05).
Conclusion: Altogether, this study proposed that the NBS supplement could restore blood RF to the normal level and eliminate the symptoms of RA in the animal models. As a suggestion, this supplement could be integrated into the treatment protocol of RA; however, further analysis is required to check its therapeutic value.

Keywords: Rheumatoid arthritis, nutrition bio-shield supplement, rheumatoid factor, serologic tests, anti-inflammatory agents, micronutrients

Sıçan Modellerinde Nutrition Bio-Shield (NBS) Takviyesi Alımının Adjuvan Kaynaklı Romatoid Artrit Üzerindeki Anti-Enflamatuvar Etkileri

Mehrdad Mosadegh1, Aref Khalkhali2, Yasaman Sadeghi3, Yousef Erfani4
1Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Science, Faculty of Biology, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran and MAHAK Hematology Oncology Research Center (MAHAK-HORC), MAHAK Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Amaç: Romatoid artritin (RA) immünolojik özellikleri, tedavi prosedüründe çok çeşitli immünosüpresif ajanların kullanılmasına yol açmıştır. Ancak mevcut tedaviler çoğu durumda sadece hafifletici olma eğilimindedir. Bu bağlamda, bu çalışma, RA tedavisinde lenfositler üzerinde inhibitör etkileri olan nutrition bio-shield (NBS) verilmesinin tedavi edici etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 25 erkek Wistar sıçanı, Freund’s complete adjuvant kullanılarak deneysel RA oluşturuldu. Bunlardan 15’ine, 30 gün boyunca uygun konsantrasyonlarda (12,5, 25 ve 50 mg/Kg) NBS verildi. Daha sonra tüm olgulardan romatoid faktör (RF), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) serum düzeylerini değerlendirmek için kan örnekleri alındı.
Bulgular: Elde edilen sonuçlar, sıçanlar takviye ile tedavi edildiğinde, enflamatuvar yanıtların iki göstergesi olan ESR ve CRP serum seviyelerinin, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde düştüğünü gösterdi. Dikkat çekici bir şekilde, tedavi edilen tüm sıçanlarda takviyenin, 50 mg/kg’de gözlemlenen maksimum etkilerle, RF seviyesini normal seviyeye başarıyla geri getirdiği görüldü (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışma, NBS takviyesinin hayvan modellerinde kan RF’yi normal seviyeye getirebileceğini ve RA semptomlarını ortadan kaldırabileceğini göstermiştir. Bir öneri olarak, bu ek RA’nın tedavi protokolüne entegre edilebilir. Bununla birlikte, bu uygulamanın tedavi edici etkisini araştırmak için daha fazla çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, besin desteği, romatoid faktör, serolojik testler, anti-enflamatuvar ajanlar, mikrobesinler

Mehrdad Mosadegh, Aref Khalkhali, Yasaman Sadeghi, Yousef Erfani. The Anti-Inflammatory Effects of the Nutrition Bio-Shield (NBS) Supplement Intake on Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rat. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 95-101

Corresponding Author: Mehrdad Mosadegh, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale