ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Significant Effect of Conditioned Medium of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Histological Improvement of Cartilage Defect in Wistar Rats [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(2): 57-64 | DOI: 10.25002/tji.2018.682

The Significant Effect of Conditioned Medium of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Histological Improvement of Cartilage Defect in Wistar Rats

Bintang Soetjahjo1, Mohammed Hidayat1, Hidayat Sujuti1, Yuda Heru Fibrianto2
1Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Malang, Indonesia
2Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Introduction: Mesenchymal stem cells are multipotent cells present in multiple tissues that have potential for future disease treatment including cartilage damage. This study was aimed to investigate the effect of conditioned medium of umbilical cord stem cells in improving the histological conditions of damaged cartilage in rats. Materials and Methods: Twenty-four of 3-month old male rats that were divided into 6 groups (3 control groups and 3 treatment groups) with different evaluation time (month 2, month 3, and month 4). Treatment in each group was repeated 5 times. The cartilage defect was induced manually and mechanically at the medial condyle of rats’ right femur using a Kirschner Wire (D=1.0 mm; h=1.0 mm). The umbilical cord stem cell cultures were obtained from pregnant rats (19 days). Rats in treatment groups were injected with mesenchymal stem cell-conditioned medium (1 mL/kg BW) 5 times with interval a week after cartilage defect. Histopathological examination of chondrocytes formation and fibrosis tissues was done through Haematoxylin Eosin staining. Data were assessed with O’driscoll scoring and analyzed statistically using Kruskal-Wallis test with SPSS 16.0 software statistically using Kruskal-Wallis Test with SPSS 16.0 software. Results: The conditioned medium of umbilical cord mesenchymal stem cells was able to repair the damage in cartilage tissue of Wistar rats. It is indicated by the higher score of nature of predominant tissue, surface regularity, structural integrity, bonding with adjacent cartilage and the level of new tissue formed in the treatment group compared to control group. Statistically, there is a significant difference of bonding to the adjacent cartilage score (0.028, p<0.05) in treatment group than in control group. There is no significant difference of nature of the predominant tissue score (0.064, p>0.05), surface regularity (0.064, p>0.05), structural integrity (0.075, p>0.05), level of newly formed tissue (0.088, p>0.05). Conclusion: The supplementation of conditioned medium of umbilical cord mesenchymal stem cell ameliorate the repair of damaged cartilage.

Keywords: Conditioned medium, umbilical cord mesenchymal stem cell, cartilage defect, histology

Wistar Sıçanlarındaki Kıkırdak Boşluklarının Doldurulmasında Göbek Kordonu Kökenli Kök Hücrelerinin Anlamlı Etkisi

Bintang Soetjahjo1, Mohammed Hidayat1, Hidayat Sujuti1, Yuda Heru Fibrianto2
1Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Malang, Indonesia
2Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Giriş: Mezenkimal kök hücreler, bir çok dokuda da bulunan ve kıkırdak hasarının iyileştirilmesi de dahil bir çok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek çok farklı hücrelere dönüşebilen kök hücrelerdir. Bu çalışmada, göbek kordonundan elde edilmiş ve geliştirici doku kültürü medyumunda zenginleştirilen kök hücrelerin sıçanlardaki hasarlanmış kıkırdak tamirindeki etkisi araştırıldı. Gereçler ve Yöntemler: Yirmi dört adet 3 aylık erkek sıçan, 2,3 ve 4 aylık aralık ile değerlendirilen 3’ü kontrol 3’ü deney 6 gruba ayrıldı. Uygulanan işlem (tedavi) 5 kez tekrar edildi. Göbek kordonukök hücreleri 19 günlük hamile sıçandan elde edildi. Sıçanlarda, Kirschner teli kullanarak, el ile ve mekanik olarak, femur iç kondilinde bir boşluk oluşturuldu (D:-1mm; h:-1 mm). Tedavi gruplarında, kıkırdakta bir boşluk oluşturulduktan sonra sıçanlara doku medyumu içinde bekletilmiş kök hücreleri 1ml/kg (vücud ağırlığı) olacak şekilde haftada 5 kez olacak şekilde verildi. Kondrositlarin oluşumu ve fibröz doku, histopatolojik olarak Hemotoxylin-Eosin boyaması kullanılarak irdelendi. Veriler, O’Driscoll ölçütü kullanılarak ve SPSS 16.0 yazılımı ile Kruskal-Wallis testi yapılarak irdelendi. Bulgular: Geliştirici doku sıvısının içinde gelişen mezenkim kök hücreleri, Wistar sıçanlarda oluşturulan kıkırdak hasarını onarmada daha yüksek doku oluşumu, yüzey düzenliliği, yapısal bütünlük, bitişik kıkırdağa bağlanma ve yeni kıkırdak oluşumunda kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde etkili oldu. Kontrol grubuna göre çalışma grubunda komşu kıkırdak dokusuna bağlanma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p=0.028). Ancak, oluşan doku skoru (p=0.064), yüzey düzenliliği (p=0.064), yapısal bütünlük (p=0.075) ve yeni oluşan doku (p=0.088) ölçümlerinde, iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı. Dördüncü ayda yapılan incelemelerde, kollajen ifadesinin 2. ve 3. aylardaki irdelemelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu saptandı. Sonuç: Kültür ortamına mezenkimal kök hücrelerin eklenmesi hasarlanmış kıkırdak dokusunun tamirini kolaylaştırır.

Anahtar Kelimeler: Göbek kordonu kökenli mezenkimal kök hücreler, kıkırdakta boşluk, histoloji

Bintang Soetjahjo, Mohammed Hidayat, Hidayat Sujuti, Yuda Heru Fibrianto. The Significant Effect of Conditioned Medium of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Histological Improvement of Cartilage Defect in Wistar Rats. Turk J Immunol. 2018; 6(2): 57-64
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale