ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Impact of Storage Period on CD4+/CD8+ T Lymphocyte Ratio in Erythrocyte Suspensions [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(2): 44-49 | DOI: 10.25002/tji.2020.1242

Impact of Storage Period on CD4+/CD8+ T Lymphocyte Ratio in Erythrocyte Suspensions

Salih Haldun Bal1, Levent Tufan Kumaş1, Yasemin Heper1, Ferah Budak2, Gülher Göral3, Fatma Ezgi Can4, Haluk Barbaros Oral1
1Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi, Bursa, Turkey
2Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Bursa, Turkey
3Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bursa, Turkey
4İzmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, İzmir, Turkey

Introduction: Some immunologic changes in the recipient derived by allogeneic blood transfusion (ABT) are called Transfusion Related Immune Modulation (TRIM). Despite the exact mechanisms of these changes are not known, it is thought that ABT causes a decrease of CD4/CD8 ratio in the recipient. This study aimed to determine the CD4/CD8 ratio in stored erythrocyte suspensions (ES) and to obtain new information about TRIM mechanisms. Materials and Methods: Whole blood components used in our study were collected from 10 healthy volunteers. ES’ obtained from whole blood were divided into three equal aliquots. Test samples which were related to 0th, 21st and 42nd storage days were prepared from these aliquots. CD3, CD4 and CD8 surface markers in peripheral blood mononuclear cells were investigated with flow-cytometer in these test samples. Results: Our data were evaluated according to storage days. Decrease of CD3 (p=0,001), CD4 (p<0,001), CD8 (p=0,012) expressing mononuclear blood cells and helper T cells in 21st-day samples, CD4 (p=0,035) and CD8 (p=0,017) expressing cells in 42nd-day samples compared to Day 0 samples and increase of CD3 (p=0,027) expressing cells in 42nd-day samples compared to 21st-day samples were found statistically significant. Conclusion: In our study, we did not find any significant change in the ratio of CD4+/CD8+ cells in ES. Detailed studies can help us to obtain more comprehensive knowledge on this field.

Keywords: CD4-CD8 ratio, erythrocyte suspension, erythrocyte transfusion, immunomodulation, transfusion

Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin CD4+/CD8+ T Lenfositleri Oranı Üzerine Etkisi

Salih Haldun Bal1, Levent Tufan Kumaş1, Yasemin Heper1, Ferah Budak2, Gülher Göral3, Fatma Ezgi Can4, Haluk Barbaros Oral1
1Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi, Bursa, Turkey
2Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Bursa, Turkey
3Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bursa, Turkey
4İzmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, İzmir, Turkey

Giriş: Allojeneik kan transfüzyonunun (AKT) alıcıda neden olduğu bazı immünolojik değişikliklere transfüzyonla ilişkili immunomodülasyon (TRIM) adı verilmektedir. Bu değişikliklerin mekanizması tam olarak bilinmese de, AKT’nin alıcının mononülear kan hücrelerindeki CD4/CD8 ifadesi oranında azalmaya yol açtığına inanılmaktadır. Bu çalışmada depolanan eritrosit süspansiyonlarından elde edilen mononükleer hücrelerdeki (ES) CD4/CD8 ifadesi oranını belirlemek ve TRIM mekanizmalarına yönelik yeni bilgiler edinmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda kullanılan tam kanlar sağlıklı 10 gönüllüden elde edilmiştir. Bu tam kanlardan elde edilen ES’ler eşit üç parçaya bölünmüş ve ES’lerin 0, 21 ve 42. raf günlerine yönelik test örnekleri bu parçalardan elde edilmiştir. Test örneklerdeki CD3, CD4 ve CD8 yüzey belirteçleri akan hücre ölçer yardımıyla incelenmiştir. Bulgular: Verilerimiz ES’lerin depolanma günlerine gore değerlendirilmiştir. Sıfırıncı gün örneklerine göre 21. gün örneklerinde CD3 (p=0,001), CD4 (p<0,001), CD8 (p=0,012) ifade eden hücrelerde ve yardımcı T hücrelerinde görülen azalma (p<0,001); 42. gün örneklerinde CD4 (p=0,035) ve CD8 (p=0,017) eksprese eden hücrelerde görülen azalma; 21. gün örneklerine göre 42. gün örneklerinde CD3 (p=0,027) ifade eden hücrelerde görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda ES’ler içerisinde CD4+/CD8+ hücre oranında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Bu konuda daha kapsamlı bilgiye sahip olmak için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: CD4-CD8 oranı, eritrosit süspansiyonu, eritrosit transfüzyonu, immunomodülasyon, transfüzyon

Salih Haldun Bal, Levent Tufan Kumaş, Yasemin Heper, Ferah Budak, Gülher Göral, Fatma Ezgi Can, Haluk Barbaros Oral. Impact of Storage Period on CD4+/CD8+ T Lymphocyte Ratio in Erythrocyte Suspensions. Turk J Immunol. 2020; 8(2): 44-49
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale